Slovensko, Prešov—štátny oblastný archív záznamov cirkvi, 1592–1935 [Časť A]


Príklad úmrtného listu (Sample Death Record)


Snímka hore je príkladom úmrtného listu.

The above image is a sample of a death record.