Slovensko, Prešov—štátny oblastný archív záznamov cirkvi, 1592–1935 [Časť A]


Zvláštne projektové inštrukcie indexovaniaUkážky Snímok

Jazyková pomoc pri tomto projekte

 • Záznamy v tomto projekte boli zapísané v slovenčine, latinčine, maďarčine a nemčine, čo si bude vyžadovať pozorné čítanie, aby bolo možné nájsť správne informácie v každom políčku.
 • Ak sa necítite na to, aby ste indexovali záznamy v jednom z týchto použitých jazykoch v týchto záznamoch a súbore, ktorý ste si stiahli v onom jazyku, jednoducho vráťte súbor späť.

Počet záznamov na snímke

 • Vpisovanie údajov je dané na jeden záznam na snímke. Ak váš súbor zahŕňa viac snímok s viac ako jedným záznamom, budete musieť zvýšiť počet riadkov pre vypisovane, aby súhlasili s počtom záznamov na snímke. Na pridanie riadkov:
  1. Kliknite na lište na Tools (Nástroje).
  2. Kliknite na Records per Image (Záznamy na jeden snímok).
  3. Kliknite na Number of records (Počet záznamov) a do políčka vpíšte počet záznamov na snímke.
  4. Kliknite na OK.

Jazyk pre názvy zložiek

 • Indexovacie políčka názvov zložiek a pomocné políčka v pravom dolnom rohu na indexovacom okne sú dostupné v slovenčine a v angličtine. Zmena jazyka:
  1. V menu v hornej časti indexovacieho okna kliknite na Tools (Nástroje).
  2. Kliknite na Options (Možnosti).
  3. Kliknite na Language (Jazyk).
  4. Kliknite na Language for Field Names (Jazyk pre názvy zložiek) okno a na Language for Field Help and Project Information (Jazyk pre pomocné políčka a informácie o projekte) okno a vyberte požadovanú možnosť.
  5. Zavrite súbor a znova ho otvorte, aby sa vykonala požadovaná úloha.

Medzinárodné symboly

 • Ak sú meno osoby či lokalita zapísané symbolom, ktorý sa nenachádza na vašej klávesnici, ako napríklad á v Palárik, prosím zapíšte symbol nasledovne:
  1. V menu kliknite na Edit (Úpravy).
  2. Kliknite na International Letters (Medzinárodné symboly).
  3. Kliknite na symbol, ktorý chcete použiť.
 • alebo
  1. Na záložke nad menu o vkladaní dát kliknite na ikonku Enter special international characters (Vložiť špeciálne medzinárodné symboly), v ktorej sa nachádza v rámčeku ñ alebo pod.
  2. Kliknite na symbol, ktorý chcete použiť.

Ako indexovať mená

 • Ak je použitá diakritika v písaní mena na zázname (ako sú znaky používané ä, š alebo ž), uistite sa, že ste ich použili aj pri písaní indexovaného mena.
 • Dbajte na to, že v mennom registri nemusia mená nasledovať v abecednom poriadku bežnom v slovenčine, latinčine, nemčine alebo v angličtine. Preto meno „Michäel“ nebude v registri nasledovať po mene „Michael“, ale po „Michtildis“.

Čo robiť, keď dva súbory obsahujú rovnaký záznam

 • Ak na prvom zázname na snímke končí záznam z predchádzajúcej snímky, neindexujte ho. Tento záznam bude indexovaný ako súčasť predchádzajúcej snímky. Začnite indexovať prvý kompletný záznam.
 • Ak posledný záznam pokračuje na ďalšom snímku, indexujte celý záznam, vrátane toho čo je na ďalšom snímku. Aby ste získali informáciu z ďalšieho snímku:
  1. Hore na lište menu kliknite na View (Prezerať).
  2. Kliknite na Show Previous or Next Image (Ukázať predchádzajúcu či nasledovnú snímku).
  3. Keď sa ukáže okno, kliknite na Next Image (Ďalšia snímka). (Uistite sa, že klikáte na Next Image, inak uvidíte predchádzajúcu snímku.)
  4. Indexujte záznam vtedy, keď vidíte obe snímky. (V tomto prípade ignorujte varovanie „Do not index from this image“—Neindexujte z tejto snímky.)

Ďalšie informácie