Hrvatska, Delnički dekanat—crkvene knjige, 1725–1926 [Dio A]


Broj stranice (Page Number)


Za snimak odozgor, ovo polje ce biti indeksirano kao: 152

For the  image above, this field would be indexed as: 152