Republika e Shqipërisë—Regjistrimi i Përgjithshëm i Vitit 1930


Surname


Për imazhin e mësipërme, kjo fushë do të indeksuar si: Papa

For the image above, this field would be indexed as: Papa