Republika e Shqipërisë—Regjistrimi i Përgjithshëm i Vitit 1930


Relationship to Head of Household


Për imazhin e mësipërme, kjo fushë do të indeksuar si: Kryetarin

For the image above, this field would be indexed as: Kryetarin