Republika e Shqipërisë—Regjistrimi i Përgjithshëm i Vitit 1930


Mother's Given Names


Për imazhin e mësipërme, kjo fushë do të indeksuar si: Dhjohno

For the image above, this field would be indexed as: Dhjohno