Republika e Shqipërisë—Regjistrimi i Përgjithshëm i Vitit 1930


Birth Day


Për imazhin e mësipërme, kjo fushë do të indeksuar si: 15

For the image above, this field would be indexed as: 15