Republika e Shqipërisë—Regjistrimi i Përgjithshëm i Vitit 1930


Type 2


Kjo është një mostër e Censusit 1930 Shqipërisë. Nuk ka fusha të indeksuar. Shënoje këtë imazh si asnjë Dhënave nxjershme.

This is a sample of the second page of the 1930 Albania. There are no fields to be indexed.  Mark this image as No Extractable Data.