Republika e Shqipërisë—Regjistrimi i Përgjithshëm i Vitit 1930


Birth Year


Për imazhin e mësipërme, kjo fushë do të indeksuar si: 1886

For the image above, this field would be indexed as: 1886